670 ~ 700 kg/m3

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.